Östersunds FK – Kallelse till extra årsmöte

Med anledning av förslag om bolagisering av Östersunds FKs elitverksamhet kallas härmed samtliga föreningens medlemmar till extra årsmöte. Förslaget om bolagisering innefattar ändring av Östersunds FKs stadgar samt bildande av IdrottsAB, inkl. överlåtelse av Östersunds FKs elitverksamheten samt upplåtelse av Östersunds FKs rätt att delta i Svenska Fotbollförbundets tävlingsverksamhet.

Datum: Torsdagen den 22 december 2016

Tid: Klockan 18.30

Plats: Loungen, Jämtkraft Arena

Dagordning

  1. Mötets öppnande

  2. Fastställande av röstlängd för mötet

  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

  4. Val av protokolljusterare och rösträknare

  5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

  6. Fastställande av föredragningslista

  7. Fråga om stadgeändring (finns på ÖFKs kansli)

  8. Fråga om bildande av IdrottsAB, inkl. överlåtelse av elitverksamheten samt upplåtelse av Östersunds FKs rätt att delta i Svenska Fotbollförbundets tävlingsverksamhet

  9. Fråga om bemyndigande av föreningens styrelse att verkställa de av det extra årsmötet fattade besluten, samt vidta alla i anledning därav nödvändiga åtgärder

  10. Mötets avslutande

ÖFK på Instagram
240
osdsport.se – Med fokus på ÖFK
osdsport
Affärsnätverket Mälardalen
affarsnatveret
Annonser