ÖFK särbehandlas negativt av Kultur- och Fritidsnämnden

Under Kultur- och Fritidsnämndens sammanträde, torsdag 26/1, beslutades att Östersunds FKs matchhyra skulle höjas med 7530 kr per match. Vi, ÖFK, anser att beslutet är väldigt orättvist och felaktigt. Vi är speciellt kritiska till hur förslaget till detta beslut tagits fram och hur ÖFK blir negativt särbehandlade av Kultur- och fritidsförvaltningen och även av nämnden.

Vårt missnöje med beslutet kan delas in i tre delar:

1) Beslutet innebär att ÖFKs kostnader per säsong ökar med 112 950 kr per. Det är möjligt att detta är en liten summa för Kultur- och Fritidsnämnden men vi kan lova att det är en väldigt stor summa för en idrottsförening! Vi måste hitta nya sponsorer och/eller höja intäkterna från våra åskådare för att täcka den kostnaden. Skulle någon annan elitidrottsförening i Östersund få en sådan kostnadsökning skulle dom sannolikt behöva extra bidrag från Östersunds kommun för att överleva!

När höjningen av matchavgiften med 112 950 kr dessutom baseras på argument som ”förberedelser innan match, vattning av plan, förmöten, stöttning av diverse behov som ÖFK har (vilket varierar från match till match). Sedan har TF/Arenabyn personal på plats under match, efterarbete med mål, stängning m m”. samt ”TF/Arenabyn lägger, såväl dagen innan match som tid efter match tid på att finstäda läktare och områdena kring arenan, kolla stolar, plocka sten, skotta läktare vid behov m m” (citat från mailsvar från nämndeman Zackrisson) kan vi inte annat än ta oss för pannan och fundera hur det står till med de fakta som ska styra ett politiskt beslut. Vilken annan förening behöver t.ex. betala extra för att den arena som de hyr ska vara städad vid tillträdet?

2) När ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden, Karin Thomasson säger ”Elitidrott ska inte subventioneras. Den måste bära sina egna kostnader” (ÖP 20170127) håller vi med. Det är riktigt att elitidrotten ska bära sina kostnader. Problemet med Thomassons uttalande är bara att hon inte kan/vill räkna med alla de intäkter som elitidrotten, i detta fall ÖFK, ger till Östersunds kommun i form av skatteintäkter, uppmärksamhet, good will och direkta intäkter i form av hyror och avgifter. ÖFK är den enda elitidrottsförening i Östersund som är med och betalar kapitalkostnader för arenautveckling. Mediaintresset för ÖFK är mycket större än vad intresset är för World Cup i Biathlon och annan elitidrott i Östersund. Jämtland Basket får betala ca 110 000 kr i avgift för 18 hemmamatcher i en nybyggd Sporthall. ÖFK betalar samma summa för två (2!) hemmamatcher. World Cup kostar enligt Kultur- och Fritidsförvaltningens egna tjänstemän 2,5 miljoner varje år. Pengar som Östersunds kommun gladeligen betalar ut. ÖFK kommer nu att få betala 818 700 kr i avgifter bara för våra 15 hemmamatcher i Allsvenskan.

Nej, elitidrott ska inte subventioneras men varför är det bara ÖFK i så fall som ska betala? Var finns rättvisan i detta? Vi kan inte låta bli att tänka tanken att en förening som sköter sig och klarar av att växa sportsligt samtidigt som vi klarar av att sköta vår ekonomi ska belastas med höga avgifter och de föreningar som har svårigheter med detta inte behöver betala.

ÖFK har under flera års tid krävt att Östersunds kommun ska beslutas om en policy för hur kommunen ska arbeta med elitidrott. Någon sådan finns inte och intresset för att arbeta med frågan verkar vara obefintligt. Det vore en självklarhet att en sådan policy finns. Fanns en sådan policy skulle den sannolikt försvåra för de tjänstemän och politiker som vill särbehandla olika föreningar och sporter som i detta fall där det verkar finnas speciella regler för ÖFK och andra regler för andra föreningar.

3) När ett politiskt beslut ska fattas är det en demokratisk rättighet att berörda parter ska ha en chans att påverka beslutet. Inför detta beslut skedde ingen dialog med ÖFK före den 19 jan d.v.s. mindre än en vecka innan beslutet skulle tas. Den dialogen bestod av ett mail där tjänstemannaförslaget fanns med som en bilaga. Trots intensiva försök att få reda på fakta kring förslaget (mail m.m. till tjänstemän och politiker) fick vi endast ett kort mail från nämndeman Zackrisson och ett löfte från kommunchefen Anders Wennerberg om att förvaltningschefen Johan Palm skulle ge oss en utförlig redovisning av ärendet. Någon redovisning från Palm kom aldrig trots påstötning. Vi fick endast följande svar: ”Vi kommer att återkomma med svar till er i dessa frågor. De behöver dock beredas och det tar lite tid eftersom vi också har en del andra frågor som vi hanterar” från Palm samma dag som nämnden sammanträder. Arrogant och nedlåtande är väl det minsta man kan säga om det svaret!

Tyvärr är detta förhållningssätt numera vardag för oss men det gör inte arbetssättet bättre för det. Det är av oerhörd vikt i en demokrati att samtliga berörda parter får en chans att sätta sig in i ett ärende och en möjlighet att kunna påverka beslutsprocessen! Detta borde gälla även för Kultur- och Fritidsförvaltningen och Kultur- och Fritidsnämnden. Är inte detta en grundläggande ståndpunkt för Karin Thomassons Miljöparti?

Den enda ledamoten i nämnden som satte sig in i ärendet var liberalernas Thord Eric Nilsson. Thord Eric är efter ett livslångt arbete som journalist och sportredaktör en av Sveriges främsta kännare av idrott och en av de mest respekterade sportjournalisterna i Sverige med en mycket stor förmåga att kritiskt granska fakta. Att Thord Eric argumenterade mot och reserverade sig mot nämndens beslut visar på ryggrad och integritet som han ska ha all heder av!

Fakta:

I Östersund finns tre större arenor där det bedrivs elitidrott. Jämtkraft Arena, Östersunds Skidstadion och Östersunds Sporthall. Av dessa tre arenor är Jämtkraft Arena den billigaste att drifta och den arena som har lägst kapitalkostnader. Vad kostar det då att hyra dessa arenor för ett elitevenemang? Hur mycket kapital bidrar elitföreningarna till att utveckla dessa arenor?

Arena Matchavgift Årsavgift Kapitalavgift Summa/År
Östersunds FK Jämtkraft Arena 28580 428700 390000 818700
Jämtland basket Sporthallen 6100 109800 0 109800
World Cup Biathlon Skidstadion 0 0 0 0

Fotnot:
1) Enligt tjänsteskrivelse 20160622 Dnr 1109-2016 är Östersunds kommuns kostnader för World Cup i Biathlon 2 485 000 kr. Arrangörerna betalar ingenting av detta.

De sammanlagda hyresintäkterna för Skidstadion ligger för övrigt på ca 100 000 kr per år. Mindre än vad hyresintäkterna för t.ex. Valla sporthall.

2) Jämtland basket fick i december ett extra stöd på 800 000 kr av Östersunds kommun (KS). Förutom detta stöd har även Östersund Basket fått ett stöd på 300 000 kr. Förutom dessa två föreningar har ingen annan förening fått något extra stöd.

3) Östersunds FK har 15 hemmamatcher /säsong i Allsvenskan.

4) Jämtland Basket har 18 hemmamatcher i grundserien/säsong. Tillkommer gör ev. matcher i ett slutspel. Kostnaden för en match har beräknats utifrån 4 timmars hyra vid match och de avgifter som Kultur- och Fritidsnämnden beslutat om rörande Sporthallen. I den summan ingår en (1) vaktmästare. Kostnaden kan variera med något beroende på vilka lokaler Jämtland Basket anser sig behöva vid match. Kostnaden per match hamnar dock mellan 5500 kr och 7000 kr per match.

5) Östersunds FK var överens med Östersunds kommun att betala större delen av den utbyggnad som gjordes på Jämtkraft Arena inför den Allsvenska säsongen 2016. Denna extra avgift är på 390 000 kr per år. Övriga elitföreningar betalar 0 kr för de investeringar som gjorts och som ska görs på Östersunds Skidstadion och Östersunds Sporthall.

ÖFK på Instagram
240
osdsport.se – Med fokus på ÖFK
osdsport
Affärsnätverket Mälardalen
affarsnatveret
Annonser